@steemgigs: Tagalog Mission/Vision

Kamusta ka kabayan?

Nabasa mo na ba ang pananaw at layunin ng @steemgigs sa post ni @surpassinggoogle. Narito ang pagsasalin wika:


Pananaw at Layunin ng @steemgigs

@devereei's creation

Kami ay umaasang maka-ambag upang:

Mapabuti ang ekonomiya ng steemit
Mapanatili ang paglago ng steemit
Mapagtibay ang pagsasamahan ng mga kumunidad sa steemit
Ilahad ang tunay na pagkatao ng mga steemian
ilahad ang yaman at lalim ng komunidad ng steemit
Hikayatin ang mga steemians na ibahagi ang kanilang propesyon at palaguin ang kanilang mga kakayahan
Panatilihin ang kultura ng pagbibigayan at pagbabahagi sa komunidad ng steemit
Makalikha ng masaya at kaayaayang komunidad sa kabila ng napakabusing mga gawain
Magdagdag ng Organikong Systemang Pangreputasyon (stemmig testimonya ng tagumpay) sa aming systema ng panscore sa reputasyon.
Mapalawak ang pananaw ng mag steemians sa abilidad at kakayahan ng stem blockchain.
Makahikayat ng mas maraming malikhaing paggawa para mas makalikha ng totoong solusyon sa mga suliranin ng mundo.
Mapaganda and steemit/steem sa mga search engines gaya ng google, yahoo, at bing
Mapakilala ang mga nangangailangang steemians sa mag steemians na handäng tumulong.
Mapanatili ang mga hindi aktibong steemians sa ekonomiya ng steem sapamamagitan ng live steemGigs.
Mabigyang ng oportunidad ang mga hindi nagsusulat ng blog na mga steemians gamit ang iba’t-ibang paraan para kumita nga dolyar na steem.
Gastusin ang Dolyar na steem (SBDs)
Mabahagian ang sangkatauhan ng isang rebolusyunaryong produkto at solusyon.
Maakit at mahikayat ang mga propesyonal sa malayang industriya, ahensiya ng recruitment, at mga maimpluwensiyang organisasyon na makilahok sa ekomiya ng steem
at iba pa.

Magagawa nating lahat ito habang binabago natin ang centralisadong systema ng Fiverr sapamamagitan ng pagpalago ng decentralisadong blockchain sa malayang industriya at sa mga ahensiyang pangrecruitment. Amin itong ibinabahagi sa pinakapraktikal, kakaiba, hindi konbinsyonal, malikhain at masayang pamamaraan gamit ang 5000 o mas marami pang SteemGigs posts at sa hinaharap, ang isäng steem-powered website na saying magiging centro ng mga malikhain at napakagandang likha nga mga steemians. Sa kaibuturan, kami ay lumilikha ng makabagong pamamaraan para mapanatili ang “pagmina ng talino at pagiisip” sa isang napakasayang komunidad, sa steemit!


English Translation @surpassinggoogle:

@steemgigs Mission/Vision Statement

We are looking to play our role in:

Improving the steem economy.
Improving steemit growth.
Tightening the bond of our existing steemit community.
Unveiling the "human behind the steemian".
Unraveling the wealth and depth of our existing steemit community.
Imploring steemians to practice their profession & hone their expertise.
Instilling in the steemit community, the culture/art of "giving and receiving".
To create a more fun atmosphere even in the face of overwhelming events.
Add an organic reputation system (SteemGigs Success Testimonials) to our reputation score system.
Expanding the vision of steemians, with regards to the scalabilty/capability of the steem blockchain,
Sparking more creativity thus, more solutions to real world problems.
Beautify steemit/steem in the search engines.
Connecting steemians in need to steemians indeed.
Keeping inactive steemians in the steem economy by means of live SteemGigs.
Providing non-blogger steemians with incessant ways to earn steem/SBD
Burn SBDs
Gift humanity with a least one breakthrough product/solution
Attracting the freelance industry, recruiting agencies and powerful organizations to the steem economy.
etc
We will accomplish all the above while disrupting Fiverr's centralized system and infusing blockchain decentralization into the freelancing & recruitment industry. We are tackling this in the most practical, unconventional, creative and fun way, using 5,000 or more SteemGigs posts and an eventual steem-powered interface/website to hub the beauty we create.

To read more on this LINK


To cast your vote for @surpassinggoogle as a Witness

Vote Here Link
Vote: steemgigs

Website: https://steemit.com/@steemgigs


To all newbies, you can direct message me on discord chat if you have any questions. Happy to help! ^_-
https://discord.gg/N3cAnSg


Credit to @tianiclao for helping me with the translation


"Pls RUF = RESTEEM. UPVOTE. FOLLOW" @purepinay @tianiclao

Meet my newbies: @islandprincess @emonemolover @travellife91011 @bonjovey @pamela-jarde @beeyatiful @khailynxxi @ayenfenn @darylsid11 @ilabyulangga1017 @suicid4lst4r...